Missie en Visie

Missie en Visie

Missie  

Onze vereniging is een organisatie voor Protestants Christelijk primair onderwijs die bestaat uit drie basisscholen in
de dorpen Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek. Onze scholen staan open voor alle leerlingen waarvan de ouders de grondslag van de school, zoals verwoord in statuten en schoolgids, respecteren. Dat geldt ook voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Voor hen wordt goed in kaart gebracht welke mogelijkheden we kunnen bieden.

Ons streven is dat zoveel mogelijk kinderen in het dorp naar de eigen basisschool kunnen gaan. We kunnen dat
ruime toelatingsbeleid alleen hanteren als we daar bij het benoemen van personeel al rekening mee houden. We
richten ons op medewerkers die een levende relatie met Jezus Christus hebben, aangesloten zijn bij een Protestants

Christelijke gemeente en dat in woord en leven laten zien. We hebben onze missie samengevat in de volgende zinnen:
De scholen van VGSK verzorgen kwalitatief hoogwaardig onderwijs op Christelijke grondslag. De Bijbel geeft
ons richting voor ons handelen. Ons onderwijs wordt gegeven door professionele medewerkers. Ons doel is
het stimuleren van een positief kritische houding, vanuit christelijke waarden en normen, waarmee de leerling
met vertrouwen en verantwoordelijkheid de weg in de samenleving kan vervolgen.

Visie  

De visie van VGSK geeft aan op welke wijze de vereniging de missie wil verwezenlijken, door te beschrijven hoe wordt aangekeken tegen kinderen, ouders en medewerkers, tegen identiteit, tegen schoolontwikkeling en kwaliteit. De visie is als volgt verwoord.  

De scholen van VGSK staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en bevorderen dit door:  

 • het unieke van elk kind als uitgangspunt te nemen en zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen; 

 • de verhalen uit de bijbel en het geloof in Christus als basis te nemen en de daaruit volgende consequenties voor het dagelijks handelen; 

 • aandacht voor een brede ontwikkeling van kennis en denken;  

 • aandacht voor adequate sociale vaardigheden en waarden, normen en principes;  aandacht voor het welbevinden van elke leerling;  

 • een fysiek en sociaal veilige leeromgeving;  

 • een hoge betrokkenheid van ouders op zowel de vorderingen van het eigen kind als op de schoolorganisatie;  

 • een kritische afweging van het aanbod en positief kritisch inspelen op vernieuwingen en maatschappelijke ontwikkelingen;  

 • samengevat in: het stimuleren van een positief kritische houding, vanuit christelijke waarden en normen, van waaruit de leerling met vertrouwen en verantwoordelijkheid de weg in de samenleving kan vervolgen.  
   

VGSK staat voor goed werkgeverschap en bevordert dit door:  

 • zich sterk te maken en te profileren als een aantrekkelijk werkgever;  

 • bekwame en professionele medewerkers; 

 • actief deel te nemen aan professionele leergemeenschappen; 

 • een veilig, professioneel en inspirerend werkklimaat;  

 • ontwikkelingsgericht integraal personeelsbeleid;  

 • ruimte voor en het stimuleren van persoonlijke professionele ontwikkeling;  

 • ruimte voor initiatief en inspraak.  
   

Om kwalitatief hoogwaardig onderwijs en goed werkgeverschap te realiseren staat VGSK voor:  

 • toezicht op hoofdlijnen;  

 • de eigenheid van elke school;  

 • verbondenheid met elkaar en de dorpsgemeenschap;  

 • integrale verantwoordelijkheid op alle niveaus;  

 • integriteit, transparantie en openheid;  

 • een veilige en fijne werkomgeving voor alle betrokkenen;  

 • kwaliteitsbeleid;  

 • betrokkenheid van ouders en leerlingen.