Schoolmaatschappelijk Werk

Schoolmaatschappelijk Werk

Het schoolmaatschappelijk werk valt in de gemeente Barneveld onder de verantwoordelijkheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Als ouders, leerkracht of IB-er zich zorgen maken om een kind of denken dat een kind een steuntje in de rug kan gebruiken, dan kunnen zij een aanmelding doen bij de schoolmaatschappelijk werker van de school. 
 

Het Schoolmaatschappelijk werk richt zich op de driehoek kind-ouder-school en beoogt om zo tijdig, licht, kort en dichtbij mogelijk te werken aan de vooraf opgestelde doelen. 
 

Het eerste gesprek voert de schoolmaatschappelijk werker met ouder(s)/verzorger(s) thuis of op school. Dit is een verkennend gesprek. Samen met ouders, kind (en vaak ook leerkracht/IB-er) wordt bepaald welke doelen er worden opgesteld voor de geboden hulp. Vanuit deze verkenning wordt stapsgewijs toegewerkt naar het einddoel, de gewenste situatie. Voorbeelden van doelen waarmee wordt gewerkt kunnen zijn: het leren omgaan met emoties zoals verdriet of boosheid, het sluiten van vriendschappen en het omgaan met klasgenoten of het leren van vaardigheden rondom concentratie in de klas. 
 

De hulpverlening is kosteloos en omvat ongeveer 5 begeleidingsmomenten. Indien nodig en in overleg met de betrokkenen, wordt dit verlengd of wordt er verwezen naar een andere vorm van hulpverlening.