MR / GMR

MR / GMR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 

De MR van de Bron levert een wezenlijke bijdrage aan het functioneren van de school. Zij vergadert ca. vier keer per jaar over diverse zaken aangaande het schoolbeleid, bijvoorbeeld met betrekking tot onderwijskundige vernieuwingen, de organisatie, de invulling van de vakanties, het ARBO-beleid, de ouderbijdrage, enz. Ook bij het benoemen van nieuw personeel is de MR betrokken. Voor bepaalde beleidsterreinen heeft de MR instemmingsbevoegdheid en op andere punten brengt de MR advies uit aan de directie. De MR geeft zowel de leerkracht als de ouder inspraak. 
 

In de MR hebben 2 ouders en 2 leerkrachten zitting, steeds voor een periode van 3 jaar, met een maximum van 2 periodes. 

Als ouder kunt u vragen om een bepaald onderwerp, dat past bij de taak van de MR, te laten agenderen en/of bespreken.  
 

Als u meer wilt weten over het functioneren en de bevoegdheden van de MR, of als u zich op wilt geven als (toekomstig) MR-lid, dan kunt u contact opnemen met een van de huidige MR-leden of met de directeur. Het MR-reglement ligt op school ter inzage. 
 

Namens de ouders hebben in de MR zitting: 

Dhr. Ruitenbeek, Wolweg 7, 3776 LM Stroe 

Mevr. M. van de Braak, Ravenweg 10, 3776 MP Stroe 

Namens het personeel: 

Mevr. H. Dekker 

Mevr. E. Liefting 
 

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR) 

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad waarin de drie scholen van VGSK samen vertegenwoordigd zijn. Elke school vaardigt 1 ouder en 1 leerkracht af. Ook zij hebben een zittingstermijn van 3 jaar, met een maximum van 2 periodes. 
 

Belangrijke beleidsbeslissingen die de drie scholen gezamenlijk aangaan, kunnen op deze manier beter overlegd worden. Het overleg met één raad gaat effectiever dan met drie afzonderlijke raden. Ook de GMR heeft op bepaalde beleidsterreinen instemmingsrecht en op andere terreinen adviesrecht. Bij het overleg is de algemeen directeur als vertegenwoordiger van het bestuur altijd deels aanwezig. 

 

De Bron is in de GMR vertegenwoordigd door: 

Namens de ouders: 

Dhr. Ruitenbeek, Wolweg 7, 3776 LM Stroe 

Namens het personeel: 

Dhr. M. Gijsbertse