Missie en visie

Missie en visie

Identiteit
De Bron is een Christelijke basisschool voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Onze school staat in principe open voor alle leerlingen die worden aangemeld, mits de ouders de christelijke identiteit van de school kunnen respecteren en zich daaraan willen conformeren. We willen de kinderen vanuit onze christelijke identiteit onderwijs geven. We zien het als onze taak de kinderen in aanraking te brengen met het Evangelie: de blijde boodschap. We geloven dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om ons te redden. We hopen dat de kinderen in hun jonge leven zo geleid worden dat ze zelf tot een bewuste keuze komen om een navolger van Christus te worden. Ook in de normen en waarden die we de kinderen op grond van de bijbel willen meegeven, hopen we dat ze goede keuzes leren maken, zodat ze als respectvolle en volwaardige burgers aan de maatschappij kunnen deelnemen.

Pedagogische en onderwijskundige visie
Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school streven we ernaar dat het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen een goede training krijgen op het gebied van taal, lezen en rekenen. We maken hiervoor gebruik van onderbouwde methodes en zetten digitale mogelijkheden in om aan te sluiten bij de leer- en instructiebehoeften van kinderen. Kinderen worden gestimuleerd zelf hun werk te plannen en doelgericht aan hun ontwikkeling te werken.
 
Naast een goede training op de basisvakken bieden we kinderen een leerrijke omgeving waarin ze de mogelijkheid hebben hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Door middel van een leerrijke omgeving stimuleren we de nieuwsgierige houding van kinderen. Het probleemoplossend vermogen, creatief denken, en digitale vaardigheden van kinderen willen we door onderzoekend en ontdekkend leren verder ontplooien. Kinderen krijgen de kans eigenaar te zijn van hun leerproces waardoor betrokkenheid vergroot en de leeropbrengsten verbeterd zullen worden.
 
Op De Bron mag ieder kind zijn wie hij/zij is. We leren kinderen te reflecteren op hun eigen handelen zodat zij hun kwaliteiten en talenten ontdekken en verder kunnen ontwikkelen. Op De Bron leren kinderen met elkaar samen te werken en oog te hebben voor elkaar. Niet alleen je eigen ontwikkeling is belangrijk maar ook die van de ander. Door elkaar feedback te geven leren kinderen elkaars talenten kennen en kan er worden samengewerkt aan ieders ontwikkeling.